Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDICOOLER

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

 

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Medicooler is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Medicooler zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

ARTIKEL 1.          DEFINITIES

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
  • deze algemene voorwaarden van Medicooler;
 • Inloggegevens
  • de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 • Klant
  • de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Medicooler
  • de eenmanszaak Medicooler, gevestigd en kantoorhoudende te (2613 BA) Delft aan Spoorsingel 62;
 • Overeenkomst
  • de overeenkomst tussen Klant en Medicooler die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Medicooler koopt;
 • Product
  • een product dat op de Website aangeboden wordt door Medicooler
 • Privacy Statement
  • de privacyverklaring van Medicooler, die te vinden is op de Website;
 • Website
  • de website van Medicooler, waarop het Product wordt aangeboden;

ARTIKEL 2.          TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Medicooler op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Medicooler kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

ARTIKEL 3.          AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Medicooler nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Medicooler is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

ARTIKEL 4.          GEBRUIK EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

 1. Medicooler garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Medicooler voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Medicooler daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Medicooler behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

ARTIKEL 5.          PRIJS EN BETALING

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Medicooler niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Medicooler een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Medicooler gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

ARTIKEL 6.          LEVERING

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

ARTIKEL 7.          PRIVACY

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Medicooler verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Medicooler en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

ARTIKEL 8.          BEDENKTIJD EN KLACHTEN

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Medicooler verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Medicooler. De kosten van retourzending komen voor rekening van de klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Medicooler het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Medicooler is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden moet dit aangemeld worden via info@medicooler.nl.
 5. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@medicooler.nl. Medicooler zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

ARTIKEL 9.          CONFORMITEIT

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Medicooler kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Medicooler het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Medicooler gevergd kan worden, zal Medicooler het Product vervangen.
 2. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

ARTIKEL 10.          AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van Medicooler is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Medicooler aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde goederen.

2. Eveneens is de aansprakelijkheid van Medicooler beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Medicooler niet aansprakelijk.

3. Medicooler is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege Medicooler.

4. De aansprakelijkheid van Medicooler is ook beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de betreffende gebeurtenis door de verzekering van Medicooler  wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordien in een bepaald verband als één gebeurtenis wordt beschouwd.

5. Medicooler is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.

6. De klant vrijwaart Medicooler voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door Medicooler aan de klant geleverde goederen.

7. Elk advies dat Medicooler aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege Medicooler. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

ARTIKEL 11.          DIVERSEN

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.